Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Soupis Usnesení ze dne 21.11.2017

SOUPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLEŠOVICE ZE DNE 21. LISTOPADU 2017

 

USNESENÍ č. 51

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje program veřejného zasedání

 

USNESENÍ č. 52

Zastupitelstvo obce Kolešovice určuje ověřovateli zápisu Jiřinu Hrenákovou a Jaromíra Dýbu  a zapisovatelem Bohuslava Pelikána

 

USNESENÍ č. 53

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje zápis z veřejného zasedání ze dne 29. srpna 2017  bez výhrad

 

USNESENÍ č. 54

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje rozpočtové provizórium. Rozpočtové provizórium se stanovuje na období od 1.1.2018 do 31.3.2018 a končí dnem schválení rozpočtu obce na rok 2018. Rozpočtové příjmy budou v období rozpočtového provizória inkasovány v souladu s platnými předpisy bez omezení stanoveného limitu. Rozpočtové výdaje v období rozpočtového provizória vycházejí z hodnot schváleného rozpočtu na rok 2017 a budou uvolňovány do výše 7 mil. Kč. Rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje, které budou uskutečněny v období rozpočtového provizória, se stanou příjmy a výdaji rozpočtu obce na rok 2018.

 

USNESENÍ č. 55

Zastupitelstvo obce Kolešovice bere na vědomí rozpočtová opatření č. 3 a č. 4. 

 

USNESENÍ č. 56

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje Řád veřejného pohřebiště na veřejném pohřebišti Kolešovice a Zderaz s platností od 1.1.2018 

 

USNESENÍ č. 57

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje ceník provozovatele veřejného pohřebiště v obci Kolešovice a Zderaz platný od 1.1.2018.

 

USNESENÍ č. 58

Zastupitelstvo obce Kolešovice na základě Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem životního prostředí České republiky pod identifikačním číslem 115D312020057 bere na vědomí poskytnutí dotace z OPŽP 2014-2020 na akci „Kolešovice, Heřmanov a Zderaz – vodovod“.

 

USNESENÍ č. 59

Zastupitelstvo obce Kolešovice bere na vědomí výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby na akci „Kolešovice, Heřmanov a Zderaz – vodovod“ 

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ č. 60

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou spořitelnou a. s. ve výši 21.000.000,-Kč na dofinancování projektu: „Kolešovice, Heřmanov a Zderaz - vodovod"

 

USNESENÍ č. 61

Zastupitelstvo obce Kolešovice žádá Středočeský kraj o výpůjčku pozemků parc. č. 1854/1 o výměře 98 m2, parc. č. 1854/2 o výměře 770 m2 a parc. č. 1858/2 o výměře 681 m2 v k.ú. Kolešovice zapsaných v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník na LV 455 pro obec a k. ú. Kolešovice za účelem realizace stavby „Chodníky Kolešovice“ do bezplatného užívání obci Kolešovice, IČ: 00243884 jako vypůjčiteli a to na 2 roky od podpisu smlouvy.      

 

USNESENÍ č. 62

Zastupitelstvo obce Kolešovice ruší Usnesení č. 50 ze dne 29. 8. 2017, z důvodu přijetí Usnesení č. 61 ze dne 21. 11. 2017.      

 

USNESENÍ č. 63

Zastupitelstvo obce Kolešovice v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění, určuje výši odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce a to takto:  místostarostovi obce 7.000,- Kč měsíčně, předsedům finančního výboru, kontrolního výboru a komise veřejného pořádku ve výši 2.757,- Kč měsíčně, členům finančního výboru, kontrolního výboru a členům komise veřejného pořádku ve výši 2.298,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována s platností od 1. 1. 2018. V případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný mandát) ode dne složení slibu

 

USNESENÍ č. 64

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje zavedení úhrady dopravy za navážení odpadních vod na ČOV Kolešovice o paušální částku ve výši 200,- Kč za 1 odvoz bez ohledu na množství odvážené odpadní vody s platností od 1. 1. 2018. Toto navýšení se netýká části Heřmanov a Zderaz

 

   

 

   Jaroslav Kovář, místostarosta obce                                   

   Martin Dvořák, starosta obce     

Vyvěšeno: 24. 11. 2017

Datum sejmutí: 13. 12. 2017

Zodpovídá: Bohuslav Pelikán

Zpět