Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Soupis usnesení ze dne 28.03.2017

SOUPIS USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOLEŠOVICE ZE DNE 28. BŘEZNA 2017

 

USNESENÍ č. 14

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje program veřejného zasedání

USNESENÍ č. 15

Zastupitelstvo obce Kolešovice určuje ověřovateli zápisu Jiřinu Hrenákovou a Jaromíra Dýbu a zapisovatelem Bohuslava Pelikána

USNESENÍ č. 16

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje zápis z veřejného zasedání ze dne 8. února 2017 bez výhrad

USNESENÍ č. 17

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje rozpočet obce Kolešovice na rok 2017 jako schodkový. Příjmy činí 16.707.971,- Kč a výdaje 18.289.155,- Kč. Schodek ve výši 1.581.184,- Kč bude kryt přebytkem hospodaření z předcházejících období

USNESENÍ č. 18

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje vypsání zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci Vodovod Kolešovice, Heřmanov a Zderaz. 

USNESENÍ č. 19

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje prodej pozemku parce. č. 1882/3, obec a k.ú. Kolešovice manželům Mileně a Zdeňku Krupičkovým, trvale bytem Praha 5, Trávníčkova 1763 za celkovou kupní cenu ve výši 5.700,- Kč. Kupní cena byla ve výši 100,- Kč za 1 m2 stanovena vzhledem k tomu, že manželé Krupičkovi tento pozemek dlouhodobě užívají.    

 
USNESENÍ č. 20

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a zadávací řízení na prodloužení kanalizační stoky B1, na základě podané žádosti manželů Markéty a Petra Benešových, bytem Rakovník, Šamotka 1580,

USNESENÍ č. 21

obec Kolešovice zřizuje s účinností od 29.03.2017 Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Kolešovice v kategorii JPO V.    

USNESENÍ č. 22

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje:

Zlepšený výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola Kolešovice za rok 2016 ve výši 103.767,59 Kč. 

Převod částky zlepšeného hospodaření Základní školy a Mateřské školy Kolešovice ve výši 103.767,59 Kč do jejího rezervního fondu.

Převod částky ve výši 74.000,- Kč z rezervního do investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Kolešovice.

Převod částky ve výši 74.000,- Kč z investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Kolešovice do rozpočtu obce Kolešovice.

USNESENÍ č. 23

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje poskytnutí finančního daru pro TJ Český Lev Kolešovice na činnost spolku na rok 2017 ve výši 100.000,- Kč

USNESENÍ č. 24

Zastupitelstvo obce Kolešovice schvaluje účetní odpisový plán obce pro rok 2017, který spočívá ve stanovení výše ročních odpisů majetku obce 

    

 

   Jaroslav Kovář, místostarosta obce 

   Martin Dvořák, starosta obce     

Vyvěšeno: 3. 4. 2017

Datum sejmutí: 21. 4. 2017

Zodpovídá: Bohuslav Pelikán

Zpět