Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kolešovice
Kolešovice

SDH Kolešovice

Sbor dobrovolných hasičů obce Kolešovice

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů v obci Kolešovice k 60 výročí založení SDH.

Sbor dobrovolných hasičů existoval v Kolešovicích mnohem dříve. Šlo o německý sbor, který byl na okrese založen jako druhý roku 1872. K tomuto sboru se váže vzpomínka na ruční čtyřkolovou stříkačku z roku 1898 od firmy Smekal, kterou obsluhovalo 7 lidí a táhl ji koňský potah. Z důvodu nedostatku místa k jejímu uskladnění došlo více než před 40 lety k její likvidaci, což si s přibývajícmi lety přibližujeme jako velkou chybu. Z ostatní techniky zbyly dva dvoukolové vysouvací žebříky na dřevěných kolech a 1 stříkačka DKW, pro kterou původně nebyl podvozek. Tento byl získán od sousedního sboru v Kněževsi. Dále byly k dispozici háky, korouhve, nastavovací žebříky a apod. Je škoda, že se po původním hasičském sboru v Kolešovicích nezachovaly žádné jiné písemné podklady, přestože po nich již řadu let pátráme v různých fondech okresního archivu.

V průběhu roku 1945, kdy docházelo k osidlování pohraničí, přichází nové obyvatelstvo i do Kolešovic.Zdejší německý sbor nebyl akceschopný a to nebylo novým obytelům lhostejné. Proto byla 5.9.1945 svolána veřejná schůze do hostince pana Moravce ( pozdější hostinec u Růžičků ), na které byl podle vládního usnesení a podle usnesení správní komise založen Sbor dobrovolných hasičů v Kolešovicích. Na této veřejné schůzi byli také jmenováni první čeští funkcionáři a jak vypovídají archivní prameny, bylo ustanoveno prozatimní hasičské družstvo pro případ požáru, jehož velitelem byl Bohuslav Folber. Náměstkem velitele byl jmenován Václav Hejda. V té době čítal hasičský sbor 33 členů. Na první schůzi bylo navrženo, aby veškerá výzbroj nacházející se dosud v rukou Němců byla sepsána a odevzdána. Dále, aby se přikročilo k sepsání veškerého inventáře v hasičské zbrojnici. Ještě téhož roku v říjnu, uspořádali hasiči za přispění ostatních korporací staročeské posvícení. V následujcím roce se vlivem návratu obyvatel a příchodem nových rozšiřovala členská základna. Hned 5.1.1946 byl uspořádán I.hasičský ples. Ve stejném roce byla dána povinnost zdejšímu velkostatku zajistit koňskou přípřež při výjezdu k požárům.

Další významná událost se odehrála v říjnu roku 1948, kdy se v rámci celostátních hasičských slavnostech konala slavnost také v Kolešovicích, v místním zámku. Na ní byl přečten hasičský slib a poté se každý člen podepsal do pamětní knihy. O rok později se se na stejném místě konala II.hasičská slavnost.V prosinci tohoto roku byl pro potřeby hasičského sboru zakoupen od pana Patráka nákladní automobil Chevrolet se spotřebou 30 litrů benzinu / 100 km, který v naší zemi republice zůstal jako válečný zůstatek armády. Tím se stal SDH podstatně akceschopnějším, ovšem jen na krátkou dobu. Vozidlo bylo velmi poruchové a vlivem špatné údržby bylo často nepojízdné. Roku 1950 byl u požární nádrže před zámkem vybudován dřevěný sloupový držák na hadice vybavený navijákem. Avšak za 10 let byl z bezpečnostních důvodů odstraněn. Dodnes na tomto místě zůstal jeho betonový základ.  O dva roky později, tj. 1960, byla zakoupena a na budovu MNV ( dnešní Poště ) namontována požární siréna. Členové sboru se museli vyrovnat i s méně veselými událostmi. Jako například roku 1953, kdy po těžkém úrazu zemřel člen SDH František Kozler. Členové SDH uspořádali v obci sbírku ve prospěch jeho rodiny. Výtěžek činil 13.435 Kč. V prosinci roku 1956 bylo za účeleme adaptace započato s vyklízením požární zbrojnice. Požární vozidlo bylo naloženo potřebnou technikou a pro případ výjezdu a zagarážováno u pana Antonína Hejdy. Na podzim roku 1960 hasiči začali bourat demolice v Heřmanově a odtud přiváželi cihly na stavbu zbrojnice. Tak hasiči sami začali s adaptací požární zbrojnice z bývalé stodoly a až poté se zapojil i MNV. Adaptace byla dokončena roku 1963. Roku 1958 se novým členem stal pan Jaroslav Hejda, který se přistěhoval z Kněževse. O rok  později začal s výcvikem 2 družstev žáků a 1 družstva žaček. Roku 1964 byl zvolen do funkce velitele sboru a tuto práci vykonával až do roku 20.1.1995, tedy celých 31 let. Roku 1958 dostal sbor novou stříkačku PS8 a za dva roky, v říjnu 1960, mu byl přidělen OIPO v Rakovníku nákladní automobil Tatra 805 zakoupený v podniku Pramen. Automobil byl roku 1966 v Autoopravně  v Hořovicích přestavěn na požární automobil. V roce 1962, kdy byly v Kolešovicích odhalen pomník obětem 2.světové války, jehož se zúčastnil armádní generál Ludvík Svoboda, pravidelně každý rok členové SDH Kolešovice při slavnostním aktu zde stojí čestnou stráž. V průběhu roku 1964 byly na požární dvoukolový vysouvací žebřík místo dřevěných loukoťových kol namontována kola s pneumatikami. Roku 1965 začalo pracovat družstvo dorostenců, které se umístili na 1.místě v okresní soutěži v Janově. Na jaře po průtrži mračen došlo k velké povodni a tím k zatopení sklepů a studní, kterých se v Kolešovicích čerpalo celkem 22. V tomto roce se stali řádnými členy sboru naši dorostenci. Mimo jiné: Jiří a Jaroslav Čečrdlovi, Václav Barthel, Josef Efenberg ml. a Vlastmil Němec. Dalším zdařilým dílem místních hasičů bylo vybudování trubkového sušáku na hadice roku 1968. Tento sušák slouží dodnes. Roku 1974 sbor přijal dalších 19 nových členů, mezi nimiž byli František Brabec ml., Miroslav Čečrdle, Pavel Ridzoň, Václav Svítek, Karel Rychtařík, Antonín Vondráček a Ladislav Dvořák ml.. Ve stejném roce byla sboru předělena nová stříkačka PP 12, kterou mladí členové dva dny zabíhali v Rabštějně u rybníka. Můžeme konstatovat, že období 60. - 80. let 20.století bylo v práci sboru velmi úspěšné. Na práci s žáky měl největší zásluhou Jaroslav Hejda. Antonín Slabý a Josef Efenbetg ml. se v této době s družstvy žáků zúčastňovali okresních soutěží a dosahovali velmi pěkných výsledků.

Výsledky  žáků
1961 Soutěž v Chráštanech - účastnila se 3 družstva žáků
1962 družstvo žáků na okresní soutěži pod vedením Antonína Slabého
1963 družstvo žáků se zúčastnilo dvoudenní okresní soutěže u rybníka Bucek
1966 družstvo žáků se na okresní soutěži umístilo na 4.místě
1967 družstvo žáků se na okresní soutěži umístilo na 2.místě - pod vedením Josefa Efenberga ml.
1968 družstvo žáků se na okresní soutěži umístilo na 1.místě

V této době si velmi dobře vedlo také družstvu mužů a to především díky přílivu mladých členů z řad dospívajících žáků a dorostenců. I družstvo mužů se pravidelně zúčastnňovalo okrskových a okresních soutěží a dosahovalo pěkných výsledků. 

Okrskové soutěže - muži  
1968 Zderaz - 1.místo
1972 Hořesedly - 2.místo 
1974 Přílepy - 4.místo
1980 Kolešov
1982 Chrášťany - 2.místo
1983 Kolešov
1984 Chrášťany - 2.místop
1985 Kolešov
1986 Kněževes
Okresní soutěže - muži  
1972 Řevničov - 6.místo
1978 Řevničov - 6.místo

Na začátku školního roku 1985 byl na zdejší ZDŠ založen kroužek mladých požárníků, který vedl Jiří Čečrdle. Od té doby je kroužek přihlášen do celostátní hry PLAMEN. Kolektiv mladých hasičů pracuje pod stejným vedením u sboru dodnes - nepřetržitě 21 let. Kolektiv celá léta  soutěží v celostátní hře Plamen, ve které se v rámci okresu umisťuje na předních místech. Jedenkrát okresní kolo vyhrál a reprezentoval okress Rakovník v krajském kole.  

Připomeňme si ještě několik událostí z činnosti sboru za poslední léta. V říjnu roku 2000 byl od HZS Rakovník zapůjčen požární automobil DV 12 AVIA 30. Tento požární automobil v dubnu roku 2005 dostala obec darem od Středočeského HZS v Kladně.  V této době vyjížděla jednotka každoročně k několika požárům do okolních obcí. Několikrát úspěšně zasahovala i v Kolešovicích.

  • 1997 žací mačkač na poli a chlév s volně ustájenými býky na Keblanech
  • 2000 dům Karla Slabého Kolešovice č.p. 100                                                     
  • 2003 kůlna u Kulinů  

K činnosti sboru také patří pravidelné pořádání hasičského plesu. I.hasičský ples se konal již v roce 1946 a od té doby se koná každoročně. Přestávky nastaly v letech 1982 - 1984, kdy byl přestavován kulturní sál a v letech 1993 - 1995, kdy různí nájemci rozprodali vybavení kulturního domu.  Mezi další činnosti některých našich členů připadá také zastupování v roli rozhodčích na soutěže mládeže a v požárním sportu - Jiří Čečrdle, Jana Stárková, Jitka Zemanová a Jaroslava Klímová.

Několik úspěšných soutěží také absolovali družstva mužů. Nejúspěšnějším obdobím se stal konec minulého století, kdy se začalo soutěžit družstvo složené z bývalých mladých hasičů. V letech 1997 - 2000 postoupili muži 4x do krajského kola. Družstvo žen do krajského kola postoupilo v roce 1999 a 2000. Družstvo dorostenců soutěžilo v krajském kole v roce 2000, kde obsadilo pěkné 4.místo. 

Pokud mluvíme o soutěžení je na místě připomenout netradiční Kolešovickou hasičkosou soutěž, kterou od roku 2002 pořádá SDH Kolešovice spolu s obcí Kolešovice a okrskem č.4 Soutěží se v netradičních disciplínách, které mají více společného s hasičinou než požárním sportem. V roce 2007 se bude konat její 6.ročník

Toto je ve stručnosti zpráva o působení hasičského sboru v Kolešovicích od založení v roce 1945 až po současnost.Věříme, že hasičská tradice bude v naší obci pokračovat ještě lépe než doposud.

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2
3 4 5 6 7
8 9
10 11 12
13 14
15
16
17 18 19 20 21
22 23
24 25 26
27 28
29
30
31 1 2 3 4

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Malované mapy

Sušárna chmele

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat