Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kolešovice
Kolešovice

OZV ÚPO Kolešovice

 Obecně závazná vyhláška obce KOLEŠOVICE

č. 01 / 2006 o závazných částech změny č.1 ÚPO

 
Na základě usnesení č. 10/2006 Zastupitelstva obce v Kolešovicích ze dne 16.8.2006 vydává Zastupitelstvo obce Kolešovice podle zákona 128/2000 Sb., o obcích, § 84 odst.2 písm. b) citovaného zákona, a § 29 odst.3) zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2001 ze dne 2.10.2001 o závazných částech územního plánu obce Kolešovice, okres Rakovník.
 
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
Článek 1
Účel vyhlášky
(1) Vyhláška vyhlašuje závazné části změny č. 1 ÚPO Kolešovice, schválené zastupitelstvem obce dne 16.08.2006 (dále jen schválená změna č. 1).
 
Článek 2
Rozsah platnosti
(1) Vyhláška platí pro správní území obce Kolešovice, zahrnující katastrální území Kolešovice a Zderaz
(2) Vyhláška je závazná pro všechny orgány, právnické a fyzické osoby při činnostech vyvolávajících změny ve funkčním využití a uspořádání území, v provádění staveb nebo jejich změn, při údržbě, užívání a odstraňování staveb, při povolování terénních úprav, prací a zařízení.
 
ČÁST DRUHÁ
ZÁVAZNÁ ČÁST ZMĚNY č. 1
 
článek 3
Závazné části změny č. 1 ÚPO
(1) Závazné části změny č.1, vyhlášené touto vyhláškou,   jsou:
-         urbanistická koncepce, určující způsob využití jednotlivých pozemků a jejich uspořádání v území,
-         limity využití území (např. ochranná pásma, územní systémy ekologické stability, velkoplošné významné krajinné prvky apod.),
-         uspořádání ploch dopravy
-         vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby
-         funkční a prostorové regulativy obsažené v textové části ÚPO zůstávají v platnosti dle schváleného ÚPO, s úpravami dle změny č.1. Závazné části změny č. 1 jsou vyjádřeny:
(2) Závazné části územního plánu jsou vyjádřeny:
a) v grafických přílohách této vyhlášky, ve výkresech
č.2.1 – Kolešovice lokalita č.1,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 – Komplexní urbanistický návrh – m 1:2880
č.2.2 – Kolešovice lokalita č.1,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 – Veřejně prospěšné stavby - m 1 : 2880
č.3 – Kolešovice lokalita č. 2 - Veřejně prospěšné stavby - m 1 : 2880
č.4 – Kolešovice lokalita č. 3 – Veřejně prospěšné stavby- m 1 : 2880
č.5 – Kolešovice lokalita č. 4 – Veřejně prospěšné stavby- m 1 : 2880
č.6 – Kolešovice lokalita č. 9 – Komplexní urbanistický návrh – m 1:2880
č. 7.1 – Zderaz lokalita č.1 - Komplexní urbanistický návrh – m 1:2880
 
b) v textu vyhlášky - v následujících ustanoveních a v její příloze č.1. „Seznam veřejně prospěšných staveb“; č.2. „Závazné regulativy území“
 
článek 4
Veřejně prospěšné stavby
(1) Plochy pro nově navržené veřejně prospěšné stavby jsou vyznačeny v grafické příloze „Veřejně prospěšné stavby - výkr. č. 2.2,3, 4, 5 “, jejich jmenovitý počet je uveden v příloze č.1 vyhlášky „Seznam veřejně prospěšných staveb“.
(2) Vymezení ploch pro navrhované veřejně prospěšné stavby je podkladem pro případné vyvlastnění pozemků nebo staveb podle par. 108 odst. 2 písm. a) a c) stavebního zákona, pokud nebude dosaženo řešení majetkoprávních vztahů dohodou nebo jiným způsobem.
 
ČÁST TŘETÍ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
článek 5
Uložení změny č. 1 ÚPO
Úplná dokumentace územního plánu obce Kolešovice je uložena:
 - na Obecním úřadě v Kolešovicích
 - na Městském úřadě v Rakovníce, odbor výstavby a investic
- na Krajském úřadě Středočeského kraje, OÚSŘ
článek 6
Přílohy vyhlášky
Nedílnou součástí této vyhlášky jsou:
1) Úplná dokumentace změny č. 1 ÚPO Kolešovice
2) příloha č.1. „Seznam veřejně prospěšných staveb“
3) Příloha č. 2. „ Závazné regulativy území“ 
4) Grafické přílohy vyhlášky:
č.2.1 – Kolešovice lokalita č.1,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 – Komplexní urbanistický návrh – m 1:2880
č.2.2 – Kolešovice lokalita č.1,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 – Veřejně prospěšné stavby - m 1 : 2880
č.3 – Kolešovice lokalita č. 2 - Veřejně prospěšné stavby - m 1 : 2880
č.4 – Kolešovice lokalita č. 3 – Veřejně prospěšné stavby- m 1 : 2880
č.5 – Kolešovice lokalita č. 4 – Veřejně prospěšné stavby- m 1 : 2880
č.6 – Kolešovice lokalita č. 9 – Komplexní urbanistický návrh – m 1:2880
č.7.1 – Zderaz lokalita č.1 - Komplexní urbanistický návrh – m 1:2880
 
článek 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2006
V Kolešovicích  dne 16.srpna 2006.
 
  
 Jiří Čečrdle, místostarosta                    Martin Dvořák, starosta obce    

 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:          16.srpna 2006
Sejmuto z úřední desky dne:              31.srpna 2006


Příloha 1. Vyhlášky č. 01 / 2006
Seznam veřejně prospěšných staveb
a)      vymezení ploch veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav
 
Za stavby veřejně prospěšné, u nichž lze v konečné fázi omezit vlastnická práva, se považují dle novely stavebního zákona stavby určené pro veřejně prospěšné služby a pro veřejné technické vybavení území podporující jeho rozvoj a ochranu životního prostředí.
            K využití pozemků určených pro tyto účely je možno na základě rozhodnutí stavebního úřadu omezit vlastnická práva, případně pozemky vyvlastnit, pokud je nebude možno zajistit dohodou.
Pozemky, určené pro trasy inženýrských sítí, které nejsou vedeny veřejnými komunikacemi, znamenají omezení vlastnických práv formou břemene. Stavby ve veřejném zájmu jsou vymezeny ve výkrese č. 2.2, 3, 4, 5 a jsou popsány v textové části následně:
 
Číslo parcelní
Popis záboru
Využití
 
Výkr. č.
Ozn. lok.
 
1494/1
2/2
Lokalita 1/1
Kolešovice
Nová obslužná komunikace - pole v západní části obce od potoka k trati
221/1, 218, 212/1
2/2
Lokalita 1/5
Kolešovice
Protierozní opatření – zatravněný odvodňovací příkop – severovýchodní okraj zástavby
160/11, 1889/1, 1825/1
2/2
Lokalita 1/6 Kolešovice
Chodník podél komunikace před čp. 9, 136, 100, 104, 135, 125, 143, 211, 131 a dále podél navržených stavebních pozemků
1825/1, 8, 9
2/2
Lokalita 1/7
Kolešovice
Chodník podél domů na náměstí Hajplonu a směrem ke hřbitovu
1898/2
2/2
Lokalita 1/8
Kolešovice
Veřejné prostranství a chodník – před bývalým špýcharem
1853, 230, 231, 232/1, 233, 234, 235, 236, 237, 238
2/2
Lokalita 1/10
Kolešovice
Chodník v ul. Podskal před domy čp 132, 133, 141, 145, 111, 150, 156, 149, 210
230/3, 231/1, 184, 185, 186, 187, 207, 208, 209, 210, 242/4
2/2
Lokalita 1/11
Kolešovice
Chodník vlevo u silnice na Kněževes od fary na konec obce před domy čp. 31, 32, 105, 103, 107, 106, 108, 121, 123, 134 a u prac. č. 242/4
347/1, 230/3, 231/1
2/2
Lokalita 1/12
Kolešovice
Chodník vpravo u silnice na Kněževes před domy čp 287, 96, 34, 33, 110, 109, 113, 114, 155, 148, 226, 224, 200
1896/1, 325/1, 328/1, 1900/1, 1898/1
2/2
Lokalita 1/13
Kolešovice
Legalizace komunikace a cesty
160/8, 160/6, 160/5, 160/9, 160/1
160/3, 160/10, 160/9
160/11, 160/10
180/1, 1939
3
P1
P2
SN
P4
Protierozní opatření – zatr. pás či příkop
dtto
Suchý poldr
Protierozní opatření – zatr. pás či příkop
717
717, 1840/3
1840/3, 1842, 687/2, 687/1, 1915/2, 1840/2, 717
4
P14
P15
P16
Protierozní opatření – zatr. pás či příkop
dtto
dtto
1432/1
1432/1, 1898/1
1432/1
1432/1
1432/1
1544/6, 1509/1?, 1506/3
1273, 1898/1, 1490/10
1432/1
5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
Protierozní opatření – zatr. pás či příkop
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
dtto
 
Dále se do veřejně prospěšných staveb doplňuje v Kolešovicích cesta u rybníka v Podskalí – pč. 378/6, kú Kolešovice, výměra cca 46 m2 (tato cesta je součástí schválené ÚPD, byla zakreslena na výkresu veř. prosp. staveb, nebyla však zapracována v textové části schválené ÚPD).
Dále sem náleží všechny liniové stavby technické infrastruktury – vzdušné a kabelové vedení VN, kanalizace, vodovod, spojové kabely atd.
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:          16.srpna 2006
Sejmuto z úřední desky dne:              31.srpna 2006 

Příloha 2. Vyhlášky č.01 / 2006
Seznam veřejně prospěšných staveb
Zůstává v platnosti dle schváleného ÚPO Kolešovice s těmito úpravami:
 
V sídle Heřmanov se mění u lokality na poz. pč. 1579/1 (západní část sídla - mezi potokem a zemědělským areálem) funkční využití z „Plochy se smíšenou funkcí „ na Plochy pro venkovské bydlení“. V sídle Kolešovice se mění u lokality na poz. pč. 1509/1 (1509/17 dle LV 10002) – jihozápadní část sídla lokalita mezi tratí ČD a stávající cestou - funkční využití z „Plochy se smíšenou funkcí „ na Plochy pro venkovské bydlení“.
 
Pro regulativ určující využití území „zemědělská půda – orná“ – se doplňuje k formulaci „umisťovat pouze nadzemní a podzemní liniové stavby „ též „zařízení technické infrastruktury (např. TS, ČS, ČOV a pod.).“
 
Dále je umožněno zalesňování pozemků, zatravňování a zakládání vodních ploch po souhlasu orgánů OŽP – v celém správním území obce Kolešovice s výjimkou současně zastavěného a zastavitelného území.
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:          16.srpna 2006
Sejmuto z úřední desky dne:              31.srpna 2006
 

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28
29 30 31 1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12 13 14
15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25
26 27 28
29 30

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Malované mapy

Sušárna chmele

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat