Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kolešovice
Kolešovice

Usnesení o schválení OZV č.01/2001

Usnesení
Zastupitelstva obce Kolešovice ze dne 1.10.2001 č.05/01
o schválení územního plánu obce Kolešovice
 
Zastupitelstvo obce po projednání
 
I. Bere na vědomí
 
Stanovisko Okresního úřadu Rakovník, referátu regionálního rozvoje, nadřízeného orgánu územního plánování k návrhu územního plánu obce Kolešovice. 
 
II. Schvaluje 
 
 1. Územní plán obce Kolešovice v rozsahu správního území obce Kolešovice ( sídel    Kolešovice, Zderaz, Heřmanov ).
 2. vymezení závazné části obsažené v návrhu vyhlášení závazné části územního plánu obce Kolešovice.  
 
III. Ukládá starostovi obce 
 
 1. zabezpečit vyhlášení obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu obce Kolešovice.
 2. zabezpečit při činnosti obecního úřadu respektování schváleného územního plánu obce Kolešovice.
 3. zabezpečit uložení schváleného a ověřeného čistopisu územního plánu obce Kolešovice na obecním úřadu a jeho praktické uplatnění
 4. zajistit předání schváleného a ověřeného čistopisu územního plánu obce Kolešovice na Městský úřad Rakovník, odbor výstavby a investic
 5. zajistit předání schváleného a ověřeného čistopisu územního plánu obce Kolešovice na Okresní úřad Rakovník, referát regionálního rozvoje  
 
 
 
 
Vlasta Ransdorfová v.r.                                                          Martin Dvořák v.r.
       zástupce starosty obce                                                            starosta obce
   
 Obec Kolešovice
270 02 Kolešovice č.p. 212
 
dne 2.10.2001 číslo jednací 329/01
 
Obecně závazná vyhláška č.1/2001 obce Kolešovice o závazných částech územního plánu obce Kolešovice, okres Rakovník
 
 
Zastupitelstvo obce Kolešovice schválilo podle § 84 odst. 2. písm. B) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, územní plán obce Kolešovice, a to v souladu s § 26 odst.. 2 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů – úplní znění vyhlášeno pod č. 109/2001 Sb., ( dále jen stavební zákon ).
 
Zastupitelstvo obce Kolešovice vymezuje touto obecně závaznou vyhláškou v souladu s § 29 odst. 2 stavebního zákona závaznou část územního plánu obce Kolešovice včetně veřejně prospěšných staveb, pro které lze pozemky, stavby a práva k nim vyvlastnit podle § 108 odst. 2 písm. a) a odst. 3.stavebního zákona.
 
Na základě usnesení zastupitelstva obce Kolešovice č. 5/01 ze dne 1.10.2001 vydávám tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
  
Část první
 
Úvodní ustanovení
 
Článek 1 
Účel vyhlášky. 
 
 1. Vyhláška vymezuje závazné části územního plánu obce vymezeného správním územím obce Kolešovice, pro celé katastrální území Kolešovice a pro celé katastrální území Zderaz, okres Rakovník. Územní plán obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 1.10.2001.
 2. Vyhláška určuje koncepci a zásady územního rozvoje celého správního území obce Kolešovice a stanoví podmínky a regulativy pro funkční využití území a pro prostorové uspořádání nových staveb a pro změny stávajících staveb.
 3. Vyhláška stanoví regulativy pro ochranu přírody a tvorbu životního prostředí v celém správním území obce Kolešovice.
 4. Vyhláška vymezuje regulativy a limity pro:
a)      rozhodování o vzniku a rozšíření věcných břemen k užívání stávajících a nových veřejně prospěšných staveb
b)      rozhodování o využití území ke zřízení věcných břemen pro vytvoření prvků systému ekologické stability ( zejména biocenter a interakčních prvků) schváleného jako součást územního plánu.
 1.  Užívání staveb, které před schválením územního plánu obce existovaly v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a staveb, pro jejichž provedení bylo před schválením územního plánu obce vydáno územní rozhodnutí nebo stavební povolení, lze zachovat, pokud provedení a užívání stavby nejsou v rozporu se zákony nebo jinými obecně závaznými právními předpisy a nařízeními.
  
Článek 2
Rozsah platnosti
 
 1. Územní platnost této vyhlášky je závazně vymezena pro katastrální území Kolešovice a katastrální území Zderaz.
 2. Časový rozsah platnosti závazné části schváleného územního plánu obce se stanoví do 31.12.2005. Závaznou část územního plánu obce může po projednání změnit a nebo doplnit pouze Zastupitelstvo obce Kolešovice schválením příslušných a platných zákonů a obecně právních předpisů a nařízeních. Zastupitelstvo obce může prodloužit platnost závazné části územního plánu obce .
 3. Nedílnou součástí závazné části územního plánu obce jsou regulativy a limity obsažené v platných zákonech a obecně závazných právních předpisech a nařízeních, které jsou zveřejněny ve sbírce zákonů a prováděcích nařízeních ústředních orgánů a které je nepřípustné zastupitelstvem obce měnit.
 4. Vyhláška je závazná pro všechny správní orgány, právnické a fyzické osoby při rozhodování a při činnostech vyvolávající změny ve funkčním využití a prostorovém uspořádání vymezeného území, spočívající v umísťování staveb, využívání území a ochraně důležitých zájmů v území, provádění staveb jejich změn a udržovacích pracích na nich, terénních úprav, prací a zařízení, užívání staveb, údržbě staveb a jejich odstraňování.
 
Část druhá
 
Závazné regulativy a limity
 
Článek 3
 
 1. Závazné regulativy a limity jsou vyjádřeny v hlavních výkresech ( grafické části a textové části schváleného územního plánu obce Kolešovice, opatřených schvalovací doložkou podle § 16 odst. 4 vyhl. č. 135/2001 Sb.
 2. Závazné funkční regulativy a prostorové limity jsou rovněž obsaženy v následujících článcích této obecně závazné vyhlášky.
 
Článek 4
Vymezení pojmů
 
 1. Sídlo je každá jednotka osídlení, která tvoří uzavřený a od jiných jednotek osídlení prostorově oddělný útvar, ve kterém jsou nebo mohou být:
-         stavby pro bydlení a individuální rekreaci, včetně nezastavěných ploch a nádvoří a zahrad
-         stavby pro veřejnou správu a služby
-         stavby pro shromažďování většího počtu osob
-         stavby pro obchod a stavby ubytovacích zařízení
-         stavby pro výrobu a skladování a zemědělské stavby
-         odstavné a parkovací plochy, garáže
-         servisy, opravy a čerpací stanice pohonných hmot
-         stavby pro zdravotnictví, stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení
-         stavby a zařízení pro informace, reklamu a propagaci
-         sítě technického vybavení, pozemní komunikace a dráhy
-         veřejná prostranství ( náměstí, tržiště, parky, veřejná zeleň, další prostory a plochy přístupné každému bez omezení )
-         vodní plochy
 1. Samota je jednotlivá stavba nebo soubor staveb, které na sebe funkčně navazují a jsou umístěné v krajině mimo plochy sídel.
 2. Účelový areál je plocha, na které jsou jednotlivé stavby nebo soubory staveb se specifickou funkcí.
 3. Území je hranicemi vymezená plocha v terénu. Velikost území je dána součtem ploch všech pozemků na něm se nacházejících.
 4. Parcela je geometrický obraz pozemku na katastrálních mapách nebo na mapách pozemkového katastru, označený parcelním číslem.
 5. Pozemek je část zemského povrchu oddělená od sousedních částí správní, vlastnickou nebo uživatelskou hranicí nebo hranicí druhů pozemků.
 6. Zastavěný pozemek je plocha, na které je umístěna stavba, součástí zastavěného pozemku jsou i plochy nádvoří a pozemkové parcely, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro který byla stavba zřízena ( povolena  a kaloudavána).
 7. Stavby jsou veškerá stavební díla bez zřetele na jejich stavebně technické povolení, účel a dobu trvání.
 8. Současně zastavěné území obce je součástí zastavitelného území. Hranice zastavitelného území a současně zastavitelného území jsou zakresleny v hlavních výkresech územního plánu obce.
 9. Hranice současně zastavěného území – tvoří ji uzavřená obalová čára zahrnující soubor:
-         stavebních parcel ( zastavěných ploch a nádvoří) a pozemkových parcel, které s nimi sousedí a slouží účelu, pro které byly zřízeny ( povolovány a kolaudovány)
-         parcel zemědělských pozemků a vodních ploch obklopených parcelami uvedenými v předchozí odrážce ( parcely jiných zemědělských pozemků stejně jako lesních pozemků se do zastavěného území nezahrnují )
-         parcel ostatních ploch, z nich dráhy, silnice a ostatní komunikace pouze v případě, že jsou obklopeny parcelami uvedenými pod dvěma předchozími odrážkami
 1. Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území a opatření v území.
 2. Funkční uspořádání území stanoví způsob využití území a pozemků, dále stanoví funkční regulativy.
 3. Prostorové uspořádání stanoví limity pro kompozici a obraz prostoru, souborů stech a prostorových částí řešeného území.
 4. Urbanizované plochy tvoří pozemky, na kterých bude možno v souladu se schváleným funkčním a prostorovým uspořádáním umísťovat a povolovat nov stavby, včetně změn stávajících staveb.
Urbanizované pozemky jsou pozemky zastavitelné, tj.:
-         zastavěné stávajícími stavbami, včetně pozemků, nádvoří, zpevněných ploch, pozemků užitkových zahrad a pozemků veřejné zelně, sportovních a rekreačních ploch a ploch pro občanskou a technickou vybavenost
-         určené k zastavění novými stavbami pro bydlení, individuální rekreaci, stavbami pro občanskou vybavenost, stavbami pro výrovu a skladování, zemědělskými stavbami, pro sport a rekreaci, pro pozemní komunikace, dráhy a letiště, pro sítě technického vybavení, včetně nezastavěných pozemků, které jsou nezbytné pro řádné užívání staveb,
 1. Neurbanizované plochy tvoří pozemky, které nejsou určeny k zastavění, a to:
-         pozemky lesů
-         pozemky pro liniovou, rozptýlenou a ochrannou zeleň
-         pozemky vodních toků, nádrží a rybníků
-         orná půda
-         pozemky drnového fondu
-         pozemky pro systém ekologické stability
-         ostatní nespecifikované nezastavěné plochy.
Na neurbanizovaných pozemcích nelze umístit a povolit nové stavby s výjimkou sítí technického vybavení ( nadzemních a podzemních vedení, inženýrských staveb, staveb na vodních plochách, staveb zemědělských a lesních meliorací a staveb pozemních komunikací a drah. 
 
Článek 5
Urbanistická koncepce.
 
 1. Ve správním území obce Kolešovice budou jednotlivá sídla rozvíjena jako souvisle urbanizované celky. V sídle Kolešovice se ponechává původní urbanistické uspořádání s tím, že kolem náměstí ( centrální návsi) budou umísťovány stavby o dvou nadzemních podlažích s využitím podkroví. Mimo centrální návsi budou zachovány dosavadní stavby s možností provedení jejich změn ( přístaveb, nástaveb a stavebních úprav), které budou regulovány maximální výškou dvou nadzemních podlaží s podkrovím. Územní plán obce zachová západně od zastavěného území účelový areál pro zemědělskou velkovýrobu. Na severním okraji tohoto víceúčelového areálu se vymezuje plocha pro umístění nových staveb pro výrobu as sladování, které nebudou sloužit pro zemědělskou výrobu. Pro rozšíření ploch pro výrobu a skladování jsou výhledově vymezeny plochy jižně od stávajícího zemědělského účelového areálu. Plochy pro venkovské bydlení se v územním plánu obce ponechávají v dosavadním rozsahu. Plochy pro smíšenou venkovskou funkcí se vymezují v návaznosti n současné zastavěné území obce a mají charakter zastavitelného území. Na těchto plochách budou umísťovány stavby nejvýše o dvou nadzemních podlažích s podkrovím pro bydlení a dočasné ubytování, pro drobnou výrobu, řemesla služby. Podrobné regulativy pro jednotlivé stavby budou stanoveny podmínkami územních rozhodnut í umístění stavby. Plochy pro sport a tělovýchovu se ponechávají v současném sportovním areálu a v areálu základní školy. Na západním okraji mezi zastavěným územím, parkem a Zámeckým rybníkem se vymezují nové plochy se sportovní a rekreační funkcí. V areálu zámeckého parku a vymezených přilehlých plochách je nepřípustné umísťovat nové stavby. Využití a úpravy tohoto areálu bude řešeno následnými projekty pro jejich revitalizaci. Stejně tak bude řešena revitalizace vodních ploch a způsob využití dalších nezastavěných ploch, které budou v dohodě obce s orgánem ochrany přírody tvořit součást územního systému ekologické stability (biocentra a biokoridory). V sídle Zderaz se ponechává územním plánem obce stávající plocha návsi, na které nelze umísťovat žádné nové stavby. Současně budou zachovány regulační stavební čáry návsi. Další ulicová část zástavby podél pozemních (místních) komunikací se také ponechává. Zachování venkovského charakteru zástavby bude regulováno umísťováním nových nebo změn stávajících stech se sedlovými případně valbovými střechami do výšky nejvýše 12 metrů.V sídle Heřmanov se ponechá stávající ulicový charakter zástavby. Vytvoření nové návsi v sídle není řešeno. V řešeném území sídla se ponechá areál pro zemědělskou velkovýrobu (jižně od zastavěného území sídla), nové plochy pro umísťování účelových zemědělských staveb ani nové účelové zemědělské stavby ve stávajícím areálu nejsou navrhovány.
 2. V krajině mimo urbanizované (zastavitelné) území lze umísťovat pouze stavby pro pozemní komunikace, dráhy a sítě technického vybavení.
 3. V krajině jsou ponechány plochy pro
-         zemědělskou intenzivní rostlinnou výrobu
-         lesní výrobu
-         pozemní komunikace
 1. Změny kultur zemědělských pozemků a způsob využívání lesa musí respektovat závazné podmínky na vytvoření prvků ekologické stability, které budou upřesňovány postupně v podrobných projektech systému ekologické stability.
  
Článek 6
Funkční regulativy
 
 1. Plochy pro funkční využití pozemků jsou závazně zakreslené ve výkresu – „Hlavní výkres – návrch komplexního urbanistického řešení“ pro všechna sídla správního území obce Kolešovice, který je součástí grafické části schváleného územního plánu obce. Ve výkresech jsou současně vyznačeny funkční regulativy pro umísťování staveb a využití ploch a limitů využití území.
Zastavitelné území tvoří stávající zastavěné plochy a plochy určené k zastavění územním plánem – tvoří je:
 • Plochy pro venkovské bydlení
 • Plochy pro smíšenou funkci
 • Plochy pro občanskou vybavenost
 • Plochy pro sportovní hřiště – areál
 • Plochy pro průmysl, sklady, zemědělství, služby, řemesla
 • Plochy pro zahrady
 • Plochy pro park, významné stromy stromořadí
 • Vodní plochy a toky
 • Areály a stavby nemovitých kulturních památek
 • Plochy pro dráhy
 • Plochy pro pozemní komunikace ( silnice )
 • Plochy pro místní komunikace a veřejná prostranství
 • Plochy pro účelové komunikace
 • Plochy a stavby vodárenský zdrojů
 • Veřejné vodovody (vodovodní řády)
 • Kanalizace ( kanalizační řády), přečerpávací stanice odpadních vod
 • Čistítna odpadních vod
 • Nadzemní (vrchní) elektrické vedení 400 kV, 200 kV a 22 kV
 • Telekomunikační sítě (trasy telekomunikačních kabelů)
 • Plocha trafostanice 22/0,4 kV
 • Vysokotlaký plynovod
 • Vysokotlaká regulační stanice
 • Středotlaký plynovod
 
Nezastavitelné území tvoří:
 • zemědělská půda orná
 • zemědělská půda - travní porosty a zahrady
 • pozemky určené k plnění funkcí lesa a souvislé stromové porosty
 • významné stromy a stromořadí
 • vodní plochy zahrnující plochy vod tekoucích a stojatých
 • plochy biocenter
 • trasy biokoridorů
 • trasy interakčních prvků
 • památné stromy
 
 1. Závazné regulativy (podmínky) pro funkční využití vymezení ploch se stanoví:
a)      regulativ ploch pro venkovské bydlení
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         trvalé bydlení v rodinných domech
-         trvalé bydlení v rodinných domech s hospodářským využitím zahrad s drobným chovem zvířectva ve stavbách se zastavěnou plochou nejvýše 50m2
-         dočasné ubytování
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         obchodní zařízení, veřejné stravování, kanceláře
-         služby
-         pozemní komunikace, odstavné plochy, garáže
-         doprovodná zeleň
-         technická infrastruktura
 
b)      regulativ plochy pro smíšenou funkci
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         trvalé bydlení v rodinných domech
-         dočasné ubytování
-         občanská vybavenost
-         pozemní komunikace, odstavné plochy, garáže
-         doprovodná zeleň
-         technická infrastruktura
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ 
-        drobný chov hospodářského zvířectva, v zemědělských usedlostech soukromých rolníků do výše kapacity původních stájí, kapacitu nových účelových staveb stanoví územní rozhodnutí o umístění stavby
-         drobná výroba, služby a drobné provozovny nesmí narušit trvalé bydlení na sousedních pozemcích nad normativy stanovené zvláštními předpisy
 
c)      regulativ plochy pro občanskou vybavenost
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         stavby a areály zabezpečující veřejné funkce
-         stavby a areály komerční vybavenosti
-         pozemní komunikace, odstavné plochy, garáže, doprovodná zeleň
-         pomníky
-          
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         bydlení v pohotovostním bytě
-         technická infrastruktura
-         zeleň
     
d)      regulativ plochy pro sportovní hřiště – areál
 
URČENÉ VYUŽITÍ  
-         plochy pro zařízení a stavby sloužící ke sportovním účelům
-         plochy pro zařízení a stavby související se sportovním využitím veřejnosti
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         stavby pro dočasné ubytování
-         technická infrastruktura
-         zeleň
 
e)      regulativ plochy pro výrobu, sklady, zemědělství, služby, řemesla
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         průmyslová výroba
-         zemědělská výroba
-         stavebnictví
-         sklady
-         komerční občanská vybavenost a služby
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         dočasné ubytování – pohotovostní byty
-         obchody a pohostinství
-         garážování a odstavování vozidel
-         místní komunikace
-         technická infrastruktura
-         zeleň
 
f)       regulativ plochy pro zahrady
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         drobná zemědělská výroba
-         zahrádkové osady
-         drobné stavby sloužící k řádnému užívání pozemku
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         garážování vozidel a odstavování zemědělské techniky
 
g)      regulativ plochy pro parky, významné stromy a stromořadí
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         plochy pro stromovou zeleň, křoviny a travní porosty
-         drobná architektura, pomníky a přístřešky
-         dětská hřiště
-         pozitivní estetické ovlivňování krajiny
-         ochrana ploch proti vodní a větrné erozi
-         podpora ekologické stability území
-         ochrana přírody 
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         pozemní komunikace
-         zařízení technické infrastruktury
 
h)      regulativ pro vodní plochy toky
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         plochy vod tekoucích a stojatých se zřetelnou hladinou, které plní hydrologické, ekologicko-stabilizační, estetické funkce
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         úprava koryt vodních toků
-         vodohospodářské stavby ( jezy, hráze apod.)
-         umělé vodní nádrže (plochy)
-         technická infrastruktura
-         pozemní komunikace
-         zeleň
  
i)        regulativ areálu a stavby nemovitých kulturních památek
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         funkční využití staveb a areálů ponechat podle stavu z června 1999
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         změnu funkčního využití staveb a areálů připustit po odsouhlasení orgánem státní správy na úseku ochrany památek
 
j)        regulativ pro dráhy ( železnice)
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         stavby pro dráhu a stavby na dráze
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         pozemní komunikace
-         technická infrastruktura
-         zeleň 
 
k)     regulativ plochy pro silnice
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         silniční stavby a zřízení
-         plochy pro vybavenost a odstavování vozidel
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         technická infrastruktura
-         zpevněné a nezpevněné plochy pro silniční provoz
-         zeleň
 
l)        regulativ pro místní a účelové komunikace a veřejná prostranství
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         zpevněné a nezpevněné vozovky
-         plochy pro shromažďování osob
-         plochy pro odstavování vozidel
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         technická infrastruktura
-         zeleň
 
m)    regulativ vodárenská zařízení
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         vodárenské zdroje (studny, vrty)
-         čerpací stanice, úpravny vody
-         veřejné vodovody (vodovodní řády)
-         vodojem
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ                     
-         místní komunikace
-         technická infrastruktura
-         zeleň a travní porosty
n)      regulativ odkalizování a čistění odpadních vod
 
URČENÉ VYUŽITÍ 
-         plocha pro čerpací stanici odpadních vod
-         plocha pro stavbu čistírny odpadních vod
-         gravitační kanalizační stoky a sběrače
-         výtlačná stoka odpadních vod
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         pozemní komunikace
-         zeleň a travní porosty
 
o)      regulativ nadzemní (vrchní) vedení 400 kV, 200 kV, 22 kV
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         stavba hlavní
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         travní porosty a zeleň  
 
p)      regulativ plochy pro trafostanice 22 kV/0,4 kV
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         stavba hlavní
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         travní porosty a zeleň
 
q)      regulativ pro telekomunikační sítě (trasy telekomunikačních kabelů)
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         stavba hlavní – podzemní kabel
-         v trase telekomunikačního kabelu lze umísťovat pouze pozemní komunikace a stavby technické infrastruktury tak, aby nebyla narušena hlavní funkce kabelu
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         travní porosty a zeleň
-         pozemní komunikace
 
r)       regulativ plochy pro vysokotlaký a středotlaký plynovod
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         stavba hlavní – podzemní plynovodní potrubí
-         v trase plynovod lze umísťovat pouze pozemní komunikace a stavby technické infrastruktury tak, aby nebyla narušena hlavní funkce plynovodu       
     
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         zemědělská půda, zeleň  
 
s)      regulativ plochy pro regulační stanici plynu
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         stavba hlavní
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         travní porosty a zeleň
 
t)       regulativ zemědělská půda
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         zemědělská produkce rostlinná
-         údržba a obnova krajinných prvků (meze, protierozní stavby a terénní úpravy)
-         stavby a činnost sloužící ke zvýšení produkce (meliorace apod.)
-         údržba ochrana chráněných prvků vymezených v pozemkových úpravách
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         stavby přístřešků pro uskladnění rostlinných produktů
-         stavby přístřešků pro hospodářské zvířectvo (pastevní hospodářství)
-         liniové stavby pozemních komunikací a technické infrastruktury
-         zeleň
 
u)      regulativ pozemky určené k plnění funkcí lesa podle zvláštních předpisů
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         hospodaření v lesích podle platného lesního hospodářského plánu
-         hospodaření v účelových lesích
 
PŘÍSPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         stavby sloužící pro obhospodařování lesa
-         stavby sloužící pro myslivost
-         liniové stavby pozemních komunikací a technické infrastruktury
 
v)      regulativ územní systém ekologické stability
 
URČENÉ VYUŽITÍ
-         biocentrum
-         biokoridor
-         interakční prvky
-         tvorba, ochrana a obnovování přírodních prvků
-         ochrana technického zařízení v biokoridorech
-         revitalizace krajiny
 
PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ
-         liniové stavby pozemních komunikací a technické infrastruktury v biokoridorech
 
w)     regulativ nepřípustné funkční využití všech ploch
-         je takové trvalé využití ploch, které v této vyhlášce není jmenováno jako „URČENÉ VYUŽITÍ“ nebo „PŘÍPUSTNÉ VYUŽITÍ“.  
 
Článek 7
Prostorové limity v území
 
 1. Závazné limity výšky hřebene střechy nových staveb, včetně jejich změn (nástaveb a přístaveb) nad terénem jsou diferencované ve všech prostorových částech.
 2. Závazné prostorové limity tvoří hranice pozemků (parcel) současný a navržených (nových) pozemních komunikací a veřejných prostranství, které plní funkci regulačních čar.
 3. Při povolování nových staveb, včetně jejich změn (přístaveb, nástaveb a stavebních úprav) dodržovat prostorový limit tvaru střechy:
a)      sedlová
b)      valbová
c)      stanová
 1. Sklon střechy a krytinu závazně určit v podmínkách územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebním povolení s ohledem na využitelnost podkroví pro bydlení, skladování, podnikatelskou činnost v souladu se stanovým funkčním využitím ploch.
 2. Plochou střechu lze povolit pouze jako terasu nad částí hlavní stavby, u jednopodlažních doplňkových staveb, garáží, kolen a podobně.
 3. Tvar střechy u staveb pro výrobu a slady závazně stanovit v územním rozhodnutí o umístění stavby s přihlédnutím k funkci a k okolní zástavbě.
 4. V nezastavěných plochách návsí podél komunikací zachovat a dotvořit zeleň. Veřejná prostranství doplnit vhodnými prvky architektonického detailu. Na nezastavěných plochách návsi neumísťovat a nezřizovat stavby a zařízení pro reklamu a propagaci.
 5. Průměrnou zastavitelnost ploch v současném zastavěném územní řešit při umísťování staveb diferencované s ohledem na existující stavby a zpevněné plochy nádvoří. Procento zastavění na plochách určených pro nové trvalé bydlení se stanoví do 40% včetně zpevněných ploch.
 6. Velikost pozemků vytvářených pro umísťování nových staveb bude stanovena v podmínkách územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků podle § 32 stavebního zákona.
  
Článek 8
Vymezení ploch nových veřejně prospěšných staveb a asanačních úprav.
 
 1. Plochy pro veřejně prospěšné stavby tvoří ve správním území obce Kolešovice následující stavby a plochy:
a)      stavba společné čistírny odpadních vod pro obec Kolešovice a Kněževes
b)      kanalizačních stok včetně výtlačných stok do čistírny odpadních vod
c)      stavba čerpací stanice odpadních vod
d)      stavba vodárenského zdroje včetně úpravny vody
e)      stavba vodojemu a výtlačného potrubí z úpravy vody do vodojemu
f)        stavba veřejného vodovodu v obci Kolešovice
g)      stavba veřejného vodovodu v obci Kolešovice
h)      stavba nových trafostanic včetně přípojek VN 22 KV
i)        stavba nových místních komunikací a rozšíření stávajících komunikací 
 
 1. Návrh opatření ve veřejném zájmu:
a)      vymezení plocha pro lokální biocentra
b)      trasy pro lokální biokoridory
c)      revitalizace vodních toků
d)      revitalizace parku v obci Kolešovice
 
 1. Plošné asanace velkého rozsahu nebudou v jednotlivých sídlech řešených územním plánem obce Kolešovice prováděny. Lokální asanace bude provedena v zámeckých sklepích na horní návsi v obci Kolešovice, ve kterých byly uskladňovány chemické přípravky pro ošetřování zemědělských ploch a plodin. Před prováděním asanačních zásahů zajistí vlastník stavby a pozemků vypracování podrobné projektové dokumentace tak, aby nebyly zasaženy chemickými zbytky podzemní vody a stromy v parku na návsi. V období, které územní plán obce Kolešovice, řeší budou v jednotlivých sídlech odstraňovány pouze jednotlivé zchátralé stavby, které budou ohrožovat bezpečnost a estetiku v sídlech, a to stavby, ve kterých nebude účelné ani možné nové funkční využití a provedení jejich změn.
 
Část třetí
 
Článek 9
Uložení dokumentace
 
Územní plán obce Kolešovice je uložen na Obecním úřadu Kolešovice, Městském úřadu Rakovník, odbor výstavby a investic a na Okresním úřadu Rakovník, referát regionálního rozvoje.
 
Textová a grafická část územního plánu obce Kolešovice je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
 
 Článek 10
Účinnost vyhlášky
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem následující po dni jejího vyhlášení.
 
V Kolešovicích dne 2.října 2001
 
   
 
Martin Dvořák, starosta obce
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce : 3.října 2001 
 
Sejmuto z úřední desky 17.října 2001 
 
 
 
 
 

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28
29 30 31 1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12 13 14
15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25
26 27 28
29 30

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Malované mapy

Sušárna chmele

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat