Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dotace MMR ČR

Chodníky Kolešovice

Dotace OPŽP

Předcházení vzniku odpadu

Počasí

<<
>>
dnes, středa 7. 12. 2022
oblačno 3 °C 1 °C
oblačno, mírný západní vítr
vítrZ, 6.66m/s
tlak1015hPa
vlhkost95%

Malované mapy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Rakovnicko

Obsah

Zpět

OZV č. 01/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Kolešovice č. 01/2020,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obec Kolešovice,

Zastupitelstvo obce Kolešovice se na svém veřejném zasedání dne 23. 04. 2020 usnesením
č. 22 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Kolešovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Správcem poplatku je obecní úřad (dále jen „správce poplatku). [1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 (dále jen „poplatník“).[3]

Čl. 3  

Veřejná prostranství

Poplatek se platí za užívání těchto veřejných prostranství v obci Kolešovice:

 •  silnice a místní komunikace
 •  prostranství Haiplon
 •  prostranství před kostelem
 •  prostranství před zámkem
 •  prostranství před obecním úřadem
 •  prostranství před školou
 •  prostranství v dolní části obce – parkoviště u sušárny
 •  prostranství před kulturním domem  

 

Veřejné prostranství v obci Kolešovice – viz grafická příloha

veřejné prostranstvíveřejné prostranství

 

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 7 dní před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 7 dní, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede[4]
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na případné osvobození od poplatku.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[5]
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[6]
 5. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[7]

Čl. 5

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:

 1.  

za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb

10 Kč

 1.  

za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje

10 Kč

 1.  

za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje

10 Kč

 1.  

za provádění výkopových prací

10 Kč

 1.  

za umístění stavebních zařízení

10 Kč

 1.  

za umístění reklamních zařízení

10 Kč

 1.  

za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí

10 Kč

 1.  

za umístění zařízení cirkusů

10 Kč

 1.  

za umístění skládek

10 Kč

 1.  

za vyhrazení trvalého parkovacího místa vozidla do 3 tun

10 Kč

 1.  

za vyhrazení trvalého parkovacího místa vozidla nad 3 tuny

10 Kč

 •  

za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce

10 Kč

 1.  

za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce

10 Kč

 •  

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

10 Kč

 •  

za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl

10 Kč

 

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve stanovené výši je splatný:
  1. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 7 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
  2. při užívání veřejného prostranství po dobu 7 dnů nebo delší v den ukončení užívání veřejného prostranství.
 2. Připadne-li konec lhůty splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

 

Čl. 7

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:

a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P,

b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní a veřejně prospěšné účely[8].

 

 1. Údaj rozhodný pro osvobození dle odst. 1 tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 7 dnů od zahájení poplatkové povinnosti.

 (3)    V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození zaniká.[9]

Čl. 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[10]
 2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[11]

 

Čl. 9

Přechodná a zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 05/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, vydaná obcí Kolešovice, Zastupitelstvem obce Kolešovice dne 17. 12. 2019 usnesením č. 60.

                       

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

                       

 

     

Jaroslav Kovář, místostarosta                                                           Martin Dvořák, starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 04. 2020

Sejmuto z úřední desky dne:

 

[1] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[2] § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[7] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

8 § 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9] § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích

10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Vyvěšeno: 30. 4. 2020

Datum sejmutí: 16. 5. 2020

Zodpovídá: Bohuslav Pelikán

Zpět