Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dotace MMR ČR

Chodníky Kolešovice

Dotace OPŽP

Předcházení vzniku odpadu

Počasí

<<
>>
dnes, středa 7. 12. 2022
oblačno 3 °C 1 °C
oblačno, mírný západní vítr
vítrZ, 6.66m/s
tlak1015hPa
vlhkost95%

Malované mapy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Rakovnicko

Obsah

Zpět

OZV č. 2/2021 o podmínkách pro pořádání akcí typu technoparty

obec Kolešovice

Zastupitelstvo obce Kolešovice

Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2021

o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technopárty a o zabezpečení

místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním

 

Zastupitelstvo obce Kolešovice se na svém zasedání dne 23. 11. 2021 usnesením č. 41 usneslo vydat podle § 10 písm. a), v), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Cíl a předmět vyhlášky

 

1)     Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a k vytváření  příznivých podmínek pro život v obci.

2)     Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, a stanovení opatření směřujících k ochraně před následnými škodami a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na zájmech chráněných obcí jako územním samosprávným celkem, a to       zejména stanovením povinností pro pořádání a průběh akcí typu technopárty.

 

Čl. 2

Vymezení činnosti, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku

 

Za činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku se považuje konání akcí typu technopárty na území obce.

 

Čl. 3

Vymezení některých pojmů

 

1)   Akcí typu technopárty (dále jen  „akce“)   se pro účely této vyhlášky rozumí akce s předpokládanou účastí nejméně 100 osob.

2)    Organizátorem akce (dále jen „organizátor“) je osoba, která akci pořádá a která podala oznámení podle čl. 6 této vyhlášky. Pokud oznámení není učiněno, považuje se za organizátora osoba, která zajistila právo užívat pozemek nebo stavbu, kde se má akce konat  (čl. 6, odst. 3, písm. a) této vyhlášky).

 

3)     Identifikačními údaji se pro účely této vyhlášky rozumí:

             a)   u fyzické osoby – jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu a adresa skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého pobytu,

             b)  u fyzické osoby oprávněné k podnikání  -  jméno, příjmení, identifikační číslo, místo trvalého pobytu a místo podnikání, 

             c)   u právnické osoby – název nebo obchodní firma, sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresa pro doručování a dále též jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu a adresa skutečného bydliště, je-li odlišná od místa trvalého  pobytu, fyzické osoby, která za tuto právnickou osobu jedná.

 

Čl. 4

Vymezení místa pro pořádání

1)     Akce je zakázáno konat v zastavěném území obce.

 

Čl. 5

Vymezení času pro konání akce

 

1)     Organizátor je povinen akci přerušit na dobu od 22.00 do 7.00 hodin.

2)     V době nočního klidu, kterou se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodin, je každý povinen zachovávat klid a omezit hlučné projevy.

 

Čl. 6

Oznamovací povinnost organizátora akce

 

1)     Organizátor je povinen nejméně 30 dnů před konáním akce doručit oznámení o konání akce na území obce Obecnímu úřadu Kolešovice.

2)     Oznámení podle odstavce 1 musí obsahovat:

             a)  identifikační údaje organizátora, kontaktní údaje organizátora, zejména telefonní číslo, na kterém bude organizátor v průběhu konání akce nepřetržitě k zastižení,

             b)  dobu a místo konání akce, včetně údaje o jejím počátku a ukončení a včetně údaje o případných přestávkách a přerušeních,

             c)  předpokládaný počet účastníků této akce,

             d)  počet osob zajišťujících pořadatelskou službu a způsob jejich označení (v návaznosti na čl. 7 této vyhlášky),

             e)  identifikační údaje osoby pověřené organizátorem akce k osobní spolupráci s orgány veřejné správy (v návaznosti na čl. 7 této vyhlášky),

             f)  identifikační údaje osoby, která poskytla k užívání pozemek nebo stavby, kde se má akce konat,

             g)  lhůtu, ve které organizátor zajistí úklid místa konání akce, a způsob zajištění úklidu,

             h)  způsob zajištění sanitárních zařízení a zásobování pitnou vodou po dobu konání akce,

             i)  způsob zajištění obecných povinností při nakládání s odpady vzniklými při konání akce4,

             j)  způsob zajištění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy v oblasti požární ochrany5,

             k)  způsob označení prostoru, ve kterém se bude akce konat (v návaznosti na čl. 7 této vyhlášky).

 

3)      Organizátor je v oznámení podle odstavce 1 povinen dále prokázat:

              a)  právní důvod užívání pozemku nebo stavby, kde se má akce konat,

              b)  zajištění přístupu k tomuto pozemku či stavbě, včetně právního důvodu opravňujícího organizátora a účastníky akce k tomuto přístupu,

              c)  zajištění míst pro odstavení vozidel účastníků akce, včetně právního důvodu k užívání nemovitosti určené k odstavení těchto vozidel,

              d)  rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o povolení ke zvláštnímu užívání pozemních komunikací, koná-li se akce na pozemní komunikaci, k jejímuž užívání je takového rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu třeba.

 

4)     Je-li organizátorů více, podává oznámení podle předchozích odstavců jimi určená osoba. V takovém případě se v části oznámení podle odstavce 2 písm. a) uvedou identifikační údaje o všech organizátorech.

 

Čl. 7

Povinnosti při konání akce

1)     Organizátor je povinen zajistit, aby počet osob zajišťujících pořadatelskou službu byl nejméně 3 osoby na každých 100 předpokládaných účastníků akce.

2)     Organizátor je povinen zajistit, aby po celou dobu konání akce byly v místě jejího konání přítomny nejméně 3 osoby zajišťující pořadatelskou službu na každých 100 skutečných účastníků akce.

3)     Organizátor akce je povinen zajistit, aby osoby zajišťující pořadatelskou službu byly v průběhu konání akce označeny viditelným nápisem „Pořadatelská služba“ .

4)     Organizátor akce je povinen určit osobu pověřenou k osobní spolupráci s orgány veřejné správy. V případě, že takovou osobu neurčí, považuje se za tuto osobu organizátor. 

5)     Osoba uvedená v odst. 4 je povinna být po celou dobu konání akce přítomna na místě konání této akce nebo v jejím bezprostředním okolí za účelem komunikace s orgány veřejné správy. Tato osoba je povinna poskytovat orgánům veřejné správy potřebnou součinnost a spolupráci k zajišťování veřejného pořádku při konání akce.

6)     Organizátor je povinen na místě, na kterém se bude akce konat, viditelným způsobem označit:

              a)  pozemky, na kterých se bude akce konat,

              b)  místa, na kterých budou účastníci akce odstavovat svá vozidla,

              c)  přístup do míst, kde se bude akce konat.

7)     V případě narušení pokojného průběhu akce, pokud přes veškerá opatření učiněná ze strany organizátora nedojde k obnovení jejího pokojného průběhu prostřednictvím osob, které zajišťují pořadatelskou službu, je organizátor akce povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit Policii ČR a uvědomit o této skutečnosti obec.

Čl. 8

Sankce za porušení vyhlášky

Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se postihuje podle zvláštních právních předpisů.

Čl. 9

Přechodná a zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2021 o stanovení podmínek pro pořádání a průběh akcí typu technoparty a o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s jejich konáním, vydaná obcí Kolešovice, Zastupitelstvem obce Kolešovice dne 14. 09. 2021 usnesením č. 34.

Čl. 10

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po vyhlášení.

 

 

                             Jaroslav Kovář, místostarosta                                             Martin Dvořák, starosta obce 

      

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

 

 

Vyvěšeno: 1. 12. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Bohuslav Pelikán

Zpět