Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dotace MMR ČR

Chodníky Kolešovice

Dotace OPŽP

Předcházení vzniku odpadu

Počasí

<<
>>
dnes, středa 7. 12. 2022
zataženo 3 °C 1 °C
zataženo, mírný západní vítr
vítrZ, 6.65m/s
tlak1014hPa
vlhkost82%

Malované mapy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Rakovnicko

Obsah

Zpět

OZV č. 4/2021 o místním poplatku za systém odpadového hospodářství

obec Kolešovice

Zastupitelstvo obce Kolešovice

Obecně závazná vyhláška č. 4 / 2021

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

 

Zastupitelstvo obce Kolešovice se na svém veřejném zasedání dne 07. 12. 2021 Usnesením č. 52 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1) Obec Kolešovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „poplatek“).

(2) Správcem poplatku je obecní úřad Kolešovice.

Čl. 2

Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku je:

a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

(2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 3

Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové povinnosti.

(2) V ohlášení poplatník uvede:

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,

c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí 800,- Kč.

(2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo

b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

(3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,

b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo

c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Čl. 6

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 28. 02. příslušného kalendářního roku.

(1) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

(2) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je

a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo 

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

(2) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která

a) pobývá v kalendářním roce, za který se poplatek platí, nepřetržitě v zahraničí

b) má trvalý pobyt na ohlašovně, Kolešovice č. p. 212, ale prokazatelně se zde nezdržuje 

(3) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci  

a) je ve věku do 4 let, a to ve výši 400,- Kč. Úleva trvá do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dosáhlo 4 let.

b) je studentem denního studia škol umístěných mimo obec, je ubytován v místě studia a nedosáhl věku 26 let, a to ve výši 400,- Kč. Úleva trvá do konce kalendářního roku, ve kterém poplatník dosáhl 26 let.

(4)    V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Čl. 8

Navýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

Čl. 9

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 10

Společná ustanovení

(1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.

(2) Na svěřenecký fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.

Čl. 11

Přechodná ustanovení

(1) Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.

(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 12

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Kolešovice č. 01/2019 o poplatku za komunální odpad, kterou Zastupitelstvo obce Kolešovice schválilo na veřejném zasedání Usnesením č. 4 dne 15.01.2019 a zároveň se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Kolešovice č. 3/2020, kterou se mění OZV č. 01/2019 schválená Zastupitelstvem obce Kolešovice na veřejném zasedání Usnesením č. 51 dne 10.11.2020.

Čl. 13

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

 

                         

            ...................................                                                       ..........................................

                  Jaroslav Kovář                                                                     Martin Dvořák

                  místostarosta                                                                              starosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:

Vyvěšeno: 9. 12. 2021

Datum sejmutí: 31. 12. 2021

Zodpovídá: Bohuslav Pelikán

Zpět