Navigace

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Dotace MMR ČR

Chodníky Kolešovice

Dotace OPŽP

Předcházení vzniku odpadu

Počasí

<<
>>
dnes, středa 7. 12. 2022
oblačno 3 °C 1 °C
oblačno, mírný západní vítr
vítrZ, 6.66m/s
tlak1015hPa
vlhkost95%

Malované mapy

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Rakovnicko

Obsah

Zpět

OZV č.1/2003 - Požární řád obce

  
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.01/2003
 
obce Kolešovice
 
 
Zastupitelstvo obce Kolešovice se na svém zasedání dne 3.3.2003 usneslo vydat na základě ustanovení §29 odst.1 písmeno o) zákona ČNR č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů, §15 nařízení vlády č.172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s §10 a 84 odst.2 písm. I) zákona č.128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
Článek I.
 
Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany obce a vztah obce k těmto osobám.
 
 
Článek II.
 
Úkoly osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci a v jejich místních částech :
 
Na úseku požární ochrany je za plnění úkolů odpovědný starosta obce.
 
Obec Kolešovice zřizuje a spravuje jednotku SDH obce Kolešovice. Velitel této jednotky, po vyjádření HZS kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu SDH Kolešovice.
 
Článek III.
 
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
 
Při pořádaní akcí je nutno respektovat nařízení Středočeského kraje č. 6 / 2010 ze dne 4.1.2010, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
 Obdobně platí nařízení Středočeského kraje č. 4 / 2010 ze dne 4.1.2010, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů.
 
Článek IV.
 
Úkoly právnických osob, podnikajících fyzických osob a fyzických osob na úseku požární ochrany, určené se zřetelem na místní podmínky:
 
1. Právnické osoby, podnikající fyzické osoby, fyzické osoby jsou povinni chovat se tak, aby svým jednáním nezavdali příčinu ke vzniku požáru.
 
2. Právnické osoby, podnikající fyzické osoby a fyzické osoby jsou zejména povinni:
 
- udržovat pořádek na půdách, ve sklepech i jiných místech, ve kterých by mohlo dojít ke vzniku požáru nebo k obtížnému přístupu zasahující jednotky v případě požáru
 
- nekouřit a nemanipulovat s otevřeným ohněm na označených místech a na místech se zvýšeným nebezpečím požáru např. v garážích, ve skladech hořlavých látek, na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím, na půdách, ve stodolách, sýpkách, v blízkosti stohů a polí s dozrávajícím obilím, v lesních porostech a v jejich těsné blízkosti
 
- při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami(např.pohonné hmoty), hořlavé plyny (např.propan-butan) a jinými požárně nebezpečnými látkami (např.dusíkaté hnojiva, seno) postupovat se zvýšenou opatrností a dodržovat obecně platné zákonné a technické předpisy                                   
- pravidelně kontrolovat uskladnění látek a materiálů, které mají sklon ke samovznícení (některé druhy hnědého uhlí, brikety, seno, sláma) po případě zajistit měření jejich teplot
 
- dbát zvýšené opatrnosti při zacházení s ohněm v době sucha
 
- nevypalovat trávu a křoviny
 
- udržovat v dobrém technickém stavu topidla, kouřovody a komínová tělesa, elektrické a plynové spotřebiče
 
- instalovat a provozovat tepelné spotřebiče podle technických podmínek výrobce
 
- palivo a jiné hořlavé látky skladovat v bezpečné vzdálenosti od topidel, popel ukládat do uzavíratelných nehořlavých nádob nebo jiným bezpečným způsobem
 
- neponechat v provozu bez dozoru tepelné spotřebiče, jejichž technické provedení dozor vyžaduje, především tepelné spotřebiče bez automatické regulace
 
- skladovat pohonné hmoty, topné plyny a jiné hořlaviny jen na místech k tomu určených
 
- motorová vozidla garážovat jen v prostorách, které splňují kritéria garáže, v těchto prostorách neukládat materiály a předměty, které nesouvisí s provozem motorového vozidla
 
3. Občan, který je povinen vykonávat dozor nad osobami, které nemohou posoudit následky svého jednání (děti, mentálně postižené apod.) je povinen dbát, aby tyto nezpůsobily požár
 
4. V souvislosti se zdoláváním požáru je každá právnická osoba, podnikající fyzická osoba a fyzická osoba povinna:
 
a) provést nutná opatření pro záchranu osob
 
b) zlikvidovat požár, pokud je to možné, nebo provést nezbytná opatření k zamezení jeho šíření
 
c) na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky nebo člena Zastupitelstva obce poskytnout osobní a věcnou pomoc (dopravní prostředek, vodní zdroj, telefon apod.).
 
5. Právnická osoba, podnikající fyzická osoba a fyzická osoba n e s m í :
 
a) provádět činnosti se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, pokud nemá odbornou způsobilost požadovanou pro takové činnosti zvláštními předpisy
 
b) poškozovat nebo zneužívat protipožární technické prostředky, zdroje požární vody, označení ohlašoven požáru ani jiné zařízení požární ochrany
  
Článek V.
 
Jednotka SDH obce Kolešovice
 
Jednotka SDH obce Kolešovice je zařazena do JPO III.
 
Článek VI.
 
Velikost a vybavení jednotky požární ochrany
 
Dobrovolný veřejný hasičský sbor má 19 členů, kteří tvoří 2 družstva.
 
 
Vybavení jednotky požární ochrany :
 
Nákladní vůz CAS 25
Stříkačka PPS 12
Avia DA12
 
Článek VII.
 
Přehled zdrojů požární vody:
 
V obci jsou následující zdroje požární vody:
 
KOLEŠOVICE:
 
-       rybník Podskal ve východní části obce
-       Zámecký rybník v západní části obce
-       rybník Keblany pro živočišné středisko Rakochmel
 
HEŘMANOV:
 
-       rybník na návsi
 
ZDERAZ:
 
-       rybníček u ubytoven
 
Vlastníci a uživatelé těchto vodních zdrojů jsou povinni je udržovat v použitelném stavu pro účely požární ochrany.
 
Článek VIII.
 
Seznam ohlašoven požáru v obci a jejich řád:
 
Seznam ohlašoven:
Adresa                           telefon
Obecní úřad                  Kolešovice 212                   313 582 296
Dvořák Martin              Kolešovice 309                   724 189 472
Čečrdle Jiří                    Kolešovice 299                   731 515 601
Ritter Jan                       Kolešovice 23                     721 370 910
Svítek Václav                Kolešovice 304                   731 515 625     
 
Bečvář Jindřich              Zderaz 4                              313 582 374
 
Šnajberková Helena       Heřmanov 43                      605 138 164
 
Řád ohlašovny požáru:
 
Upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu v obci Kolešovice, Zderaz a Heřmanov
 
- ohlašovna požáru má povinnost převzít zprávu o požáru od ohlašovatel a vyrozumět místní jednotku Dobrovolných hasičů nebo starostu obce pana Martina Dvořáka(telefon 313582401) nebo velitele JPO Kolešovice pana Jana Rittera (telefon 313582830) a ohlašovnu požáru Hasičského záchranného sboru Rakovník (telefon 150). Ohlašovatelem může být kterákoliv fyzická nebo právnická osoba.
 
- v oznámení ohlašovatel požáru uvede: kde hoří, co hoří, v jakém rozsahu, kdo volá a odkud telefonuje. Ohlašovatel počká na zpětný dotaz z operačního střediska HZS kraje, územní odbor Rakovník.
  
Článek IX
 
Způsob vyhlašování požárního poplachu v obci Kolešovice:
 
- ohlašovna požáru je povinna NEPRODLENĚ zabezpečit vyhlášení požárního poplachu v obci
 
- požární poplach se vyhlašuje místním rozhlasem – deskou „HOŘÍ“
 
- požární poplach při vyhlášení elektrickou sirénou po dobu 2 minut, opakovaným 2 x po 30 sek.přestávce
 
- spínač ke spuštění sirény je umístěn v zasklené skřínce na stěně budovy Obecního úřadu mezi okny k silnici
- v případě poruchy technického zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje voláním „HOŘÍ“
 
Článek X.
 
Trvalé zabezpečení požární ochrany v obci Kolešovice a v jejich místních částech se zřetelem na noční a denní dobu:
 
Trvalá pohotovost zabezpečení požární ochrany pro potřebu správního obvodu obce je zajištěna jednotkou Hasičského ochranného sboru středočeského kraje, územní odbor Rakovníku (telefon 150) a jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Kolešovice.
 
 
Seznam míst pro ohlášení požáru:
 
Místo                               Adresa                             Telefon
                    
Obecní úřad                   Kolešovice 212                313 582 296   7–15 hod     
Dvořák Martin               Kolešovice 309                721 189 472    17-7 hod
Čečrdle Jiří                     Kolešovice 299                731 515 601   15-7 hod
Ritter Jan                        Kolešovice 23                  721 370 910
Svítek Václav                 Kolešovice 304                731 515 625  16-6 hod
Bečvář Jindřich               Zderaz 4                           313 582 374    18-6 hod
Šnaiberková Helena        Heřmanov 43                   605 138 164  18-6 hod
 
Telefonní automat         U vrátnice Rakochmelu      nepřetržitě
                                  
Seznam důležitých organizací:
 
Organizace                                    telefonní číslo
 
Okresní ohlašovna požáru               150
Rychlá zdravotní pomoc                  155
Poruchy elektrické sítě                    800186435
Poruchy plynu                                 313512574
Policie ČR Rakovník                       158
               Hořesedly                         313582264
HZS středočeského kraje                150
HZS územní odbor Rakovník          313517101 – 3
  
Článek XI.
Závěrečná ustanovení:
 
1. Porušení povinností stanovených v tomto požárním řádu bude posuzováno jako přestupek
2.Tento požární řád nabývá platnosti dne: 21.3.2003
 
  
 
Martin Dvořák                                          Jiří Čečrdle
      starosta obce                                     místostarosta obce
 
 
 
 
 
vyvěšeno: 6.3.2003                                    Sejmuto: 20.3.2003

Vyvěšeno: 6. 3. 2003

Datum sejmutí: 21. 3. 2003

Zodpovídá: Pelikán

Zpět