Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Kolešovice
Kolešovice

Historie obce

Obec Kolešovice - historie "Koleschowitz"

Z historie obce Kolešovice

Zderaz Kolešovice Kolešovice Heřmanov

Kolešovice leží severozápadně od Prahy ve vzdálenosti 60 km a 10 km od Rakovníka, na území Rakovnické pahorkatiny a do jejího územního plánu patří obce Zderaz a Heřmanov.Vzhled a postavení obce zásadně ovlivnil i vývoj po II.světové válce (osidlování a kolektivizace), neboť Kolešovice, Zderaz a Heřmanov byly pohraničními obcemi Sudet, přičemž sudetští Němci tvořili před válkou převážnou část obyvatelstva v obcích.Pozemky mají převážně hnědou ornici, místy červenicovou, zčásti písčitou a černou. Krajina není výrazně členitá, podíl lesů je nízký, převládá pěstování zemědělských plodin (chmel, obilniny, luštěniny). Podzemní voda se nachází v hloubce kolem 15 m, je tvrdá a železitá. Podnebí je drsné, chudé na srážky.Pracovní příležitosti v obci jsou malé a proto většina obyvatel v produktivním věku dojíždí do zaměstnání do okresního města Rakovník. Dopravní obslužnost je realizována autobusovým spojením na trase Rakovník - Kolešov v obou směrech. V zástavbě obce převažují rodinné domky s velkým podílem usedlostí s doplňkovými stavbami pro zemědělství. Dominantou Kolešovic je zámek, který byl postaven v pseudorenesačním stylu.V areálu zámku se nachází zámecký rybník a fotbalové hřiště. Z historického a architektonického hlediska jsou dále významné stavby kostela, fary a obecní školy. V obci Kolešovice byl realizován v roce 1997 plynovod na celém území. Do budoucna se uvažuje o výstavbě místního vodovodu a kanalizace.

VÝSTAVBA ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD  V roce 2008 byla zahájena výstavba čistírny odpadních vod na pozemku, který leží v areálu firmy Rakochmel a je na něm umístěna současná a zároveň dosluhující ČOV. Tato bude použita po zprovoznění nové ČOV, jako návozová jímka. Slavnostní akt položení základního kamene proběhl dne 07.09.2008 a stavební práce započaly 10.09.2008 archeologickým průzkumem.  

současná ČOVpoklepání základní kamene ČOV a jeho aktéři-zleva-ing.Jíří Sedláček,ing.Vilém Žák,Martin Dvořák,ing.Dušan Haluzík, základní kámen stavby ČOV Kolešovice

Na základě výběrového řízení vzešel dodavatel stavebních prací, firma Hakov s.r.o., Hranice na Moravě, jehož nabídka činila necelých 20 mil. Kč. Stavbu financuje obec Kolešovice ( 5 mil. Kč z obecního rozpočtu, 10 mil. úvěr od Čs. spořitelny ) a 5 mil. Kč získala obec v rámci grantového řízení Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Stavební práce byly zahájeny 11.09.2008 a řádně dokončená stavba byla dodavatelem předána do užívání 22.9.2009. Veškeré stavební práce probíhaly dle sjednaného harmonogramu. Pouze v zimních měsících byly práce zastaveny z důvodu mrazivého počasí, ve kterém nebylo možné provádět betonářské práce. V listopadu 2009 byl na nově vybudované ČOV zahájen zkušební provoz. Cena za vybudování ČOV byla 15.075.604,72 Kč, bez DPH.

Výstavba splaškové kanalizae - stoka B (jižní část obce) Výstavba splaškové kanalizace, stoka B byla zahájena 12.4.2010. Na základě výběrového řízení stavbu prováděla společnost Hakov s.r.o. Hranice na Moravě, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Její cenová nabídka činila 18.604.852 Kč bez DPH.  Práce probíhaly podle  předem sjednaného harmonogramu. Hlavní dodavatel stavby předal dokončené dílo obci Kolešovice 13.9.2011. Celková cena za uvedenou část výstavby byla po přičtení všech víceprací a odečtení méně prací 18.604.852 Kč, bez DPH ( 2 mil. Kč z Fondu Středočeského kraje, dotace z programu Ministerstva zemědělství byla 11.163.000 Kč a 5.441.852 Kč hradila obec z vlatních prostředků). 
 
Výstavba splaškové kanalizace - stoka A, C a D   V prosinci 2012 obec obdržela zprávu z MZe ČR, že stavební akce Kanalizace Kolešovice - stoka A, C a D byla zařazena do seznamu akcí financovaných ze státního rozpočtu v roce 2013. V dubnu 2013 administrátor zakázky vypsal dvoukolové výběrové řízení na dodavatele stavby. Toto výběrové řízení na základě stanoviska MZe ČR nebylo vypsáno v souladu s dotačními podmínkami poskytovatele dotace. S administrátorem zakázky obec rozvázala spolupráci a v květnu téhož roku ve vlastní režii vypsala nové výběrové řízení na dodavatele stavby.  Jeden z uchazečů byl z tohoto výběrového řízení vyloučen, neboť jednoznačně nestanovil nabídkovou cenu. V souvislosti s úkonem zadavatele o vyloučení uchazeče, podal uchazeč podnět k přešetření úkonů zadavatale k ÚHOS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže). Následným přezkoumáním úkonů zadavatele se výběrové řízení protáhlo a protože ukončené výběrové řízení bylo nezbytným podkladem žádosti o podání dotace na MZe, musela obec požádat o prodloužení termínu podání žádosti o dotaci na 30.9.2013.  V září 2013 obec obdržela zprávu od ÚHOS, který nepotvrdil úkon zadavatele o vyloučení jednoho z uchazečů. Na základě tohoto oznámení obec výběrové řízení zrušila a požádala MZe o prodloužení termínu podání žádosti o dotaci do 28.2.2014. V listopadu 2013 bylo zahájeno další výběrového řízení na dodavatele stavebních prací externí firmou. Do tohoto výběrového řízení předložily nabídku čtyři uchazeči. Poskytovatel dotace, ale požadoval, aby ve výběrovém řízení bylo hodnoceno nejméně pět nabídek. Z tohoto důvodu bylo další výběrové řízení zadavatelem zrušeno a obec požádala MZe o prodloužení podání žádosti o dotaci do 31.6.2014. V únoru 2014 bylo zahájeno již čtvrté výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Do tohoto výběrového řízení již bylo doručeno dostatečné množství nabídek, z kterých výběrová komise vybrala nabídku s nejnižší cenu 13.839.054 Kč, bez DPH, kterou předložila společnost "Sdružení Kolešovice". Po ukončení výběrového řízení obec podespala v dubnu 2014 Smlouvu o dílo na výstavbu akce "Kanalizace Kolešovice - stoka A, C a D".  Stavební práce byla zahájeny v srpnu 2014 a dokončeny v srpnu 2015. Celkové náklady dosáhly 14.038.572 Kč, bez DPH (8.259.000 Kč dotace z MZe ČR a vlastní prostředky obce 5.779.572 Kč). 
 

Výstavba vodovodu - Kolešovice, Heřmanov a Zderaz V únoru 2017 byla podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí na akci „Kolešovice, Heřmanov a Zderaz – vodovod“.  Jednalo se o investiční akci za celkovou hodnotu dle oceněného soupisu stavebních prací ve výši 73.889.316,75 Kč, včetně DPH. Tato akce byla zařazena do seznamu akcí navržených na financování z programu výstavba vodovodů a úpraven vody z fondu OPŽP. V červenci 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a akce byla zařazena do seznamu akcí navržených na financování z programu výstavba vodovodů a úpraven z fondu Operačního programu životního prostředí. Na základě zápisu výběrové komise byla obci přiznána dotace ve výši 64% z celkových uznatelných nákladů. Konkrétní finanční částka bude známa, až na základě ukončeného výběrového řízení. Dvoukolové výběrové řízení na dodavatele stavebních prací bylo realizováno prostřednictvím externí firmy. Do prvního kola se přihlásilo 9 uchazečů, z nichž jeden byl vyloučen pro nesplnění požadavků. Další uchazeči kritéria splnili a byl jim postoupen soupis stavebních prací pro ocenění celé zakázky. V srpnu 2018 obec obdržela Rozhodnutí a poskytnutí dotace a registrace akce ze SFŽP s příslibem přidělení dotace ve výši 36.364.113,39 mil. Kč. V říjnu 2018 proběhlo otevírání obálek s cenovými nabídkami na akci „Kolešovice, Heřmanov a Zderaz – vodovod“. Nejnižší cenovou nabídku ve výši 56.927.381,29 Kč (bez DPH) předložila  Společnost Kolešovice – správce společnosti VPK Suchý s.r.o. Zásmuky a společníci POHL a. s. Roztoky u Prahy a Silnice Topolany a. s. Plzeň. V dubnu 2018 poskytovatel dotace SFŽP po kontrole a posouzení správnosti postupu zadavatele v zadávacím řízení u veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací pro akci „Kolešovice, Heřmanov a Zderaz – vodovod“  rozhodl o porušení pravidel pro zadávání zakázek.  V souladu s platnými právními a jinými předpisy evropské a národní legislativy byla za porušení navržena finanční oprava z přiznané dotace ve výši 36 mil. Kč o 25 %, tj o 9 mil. Kč. Důvodem pro vydání tohoto rozhodnutí byl fakt, že administrátor zadávacího řízení při posuzování kvalifikačních předpokladů neoprávněně vyloučil jednoho z uchazečů.  Tento krok, snížené poskytnutí dotace je pro obec finančně neakceptovatelné. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce projednalo a schválilo na veřejném zasedání 11.9.2018 odstoupení od Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu SFŽP a schválilo podání žádosti o poskytnutí státní finanční podpory do fondu MZe ČR. V říjnu 2018 bylo vypsáno druhé výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a byla podána žádost o dotaci na MZe ČR na akci „Kolešovice, Heřmanov a Zderaz – vodovod“. V listopadu 2018  proběhlo otevření předložených nabídek od 9 uchazečů, z nichž výběrová komise vyhodnotila nabídku s nejnižší nabídkovou cenou od uchazeče - Společnost Kolešovice (VPK Suchý s.r.o., POHL cz, a.s. a Silnice Topolany a.s.) ve výši 61.400.436,45 Kč bez DPH. V prosinci 2018 obec obdržela dopis od MZe, že podaná žádost byla zařazena do Seznamu akcí a navržena k financování MZe v roce 2019. V květnu 2019 proběhlo předání staveniště vítěznému uchazeči Společnost Kolešovice a stavební práce byly zahájeny tentýž měsíc. Následující měsíc obec obdržela Rozhodnutí MZe o poskytnutí dotace ve výši 36.39 mi. Kč, což pokryje 65% uznatelných nákladů stavby. Stavební práce probíhali ve sjednaných termínech a zhotovitel předal dokončené dílo 31. 3. 2021, s tím, že byla uvedená do provozu úpravna vody, byly dokončeny přípojky do jednotlivých nemovitostí a na ně namontovány dálkově odečitatelné vodoměry. Celková cena za stavební práce včetně všech víceprací byla 72.003.587,50 bez DPH, s tím, že obec hradila náklady ze svého rozpočtu částkou 11.726.296,50 Kč, použila úvěr v částce 21.000.000 Kč, obdržela dotaci z MZe ve výši 36.390.000 Kč  a dvě dotace ze Středočeského kraje v roce 2019 a v roce 2020 v celkové výši 2.887.291 Kč. Pro upřesnění ještě zbývá doplnit, že do hodnoty obecního vodovodu se promítla i cena za pořízení projektové dokumentace, kterou vyhovotovila firma Koneko Ostrava v letech 2016 – 2017 za cenu 1.192.900 Kč.  

Z historie obce Kolešovice

 pohled z roku 1920 na hlavní zámeckou bránufoptografie-prostranství před Domovem Kolešovice, ulice směrem na Hořesedly ulice směrem na Hořesedly, rok 1922... a stejná ulice v roce 2008

První zmínka o obci pochází z roku 1318, kdy zde drží tvrz (dnešní Domov důchodců) Vojslav z Kolešovic. V roce 1325 Přeh z Kolešovic kupuje se svým bratrem, který je Bernard z Blšan velkou usedlost v Děkově a ve Vysoké Libni. Jak dlouho byl Přeh z Kolešovic vládcem není známo, neboť z let 1326 -1360 není žádný dochovaný zápis o kolešovických pánech. V roce 1360 převzala Kolešovice Voršila z Kolešovic, která obdržela zámek a kostel pro svého syna Pešta Probsta. Roku 1363 však Kolešovice opustila a koupila sobě vlastní kostel sv.Jana v Praze. V průběhu roku 1363 - 1370 páni svůj majetek z Kolešovic prodali panu Ottovi z Chráštan a odstěhovali se do Prahy. Svůj majetek však pán Otta z Chráštan neudržel dlouho neboť ho roku 1375 prodal Albrechtu z Kolovrat. Kolovratští drží vládu v Kolešovicích plných 166 let a sice do roku 1541. Albrecht zemřel v roce 1392 a zanechal po sobě syna stejného jména a též strýce a synovce téhož jména a pojmenoval je mladší, starší a nejstarší Albrecht. Roku 1541 kupuje Kolešovice Jeroným Hrobčický z Hrobčic, který zemřel roku 1571. Jeho syn Havel hospodařil dobře a nashromáždil majetek pro svých pět synů a roku 1618 učinil poslední pořízení ve prospěch svého syna téhož jména a odkázal mu Kolešovice spolu s dalšími částmi. Roku 1623 byly dědici odňaty Kolešovice, Hořesedly a Újezdec (dnešní Nouzov) a prodány Janu Mynychovi z Arcperku c.k.dvorskému služebníkovi. Roku 1717 odprodala správkyně vdova Mosemiliána Justina rozená Babkova z Nezeříka výsku Újezdec Pavlu Resnšperkovi z Renšperka. Ten roku 1720 postavil nové panské obydlí, ale po smrti vdovy Mosimiliány se našlo tolik dluhů, že nebylo možné panství udržet déle. Panství přišlo na prodej, kde ho roku 1720 koupil Jiří Olivier Wallis. Wallisovi potomci vládli v Kolešovicích až do skončení II.světové války, i když potomek Jiří Olivier Wallis s manželkou Stefaniií, se kterou měl dvě dcery pronajal statek nájemci Sedláčkovi, později Kozinovi a Millerovi do roku 1924, kdy přišla pozemková reforma. Obecní kronika se v průběhu okupace a II.světové války ztratila. 

Kolešovice na historické fotografiiZderaz: pohlednice z roku 1923 Kolešovice: pohlednice z roku 1918 dobový pozdrav z Heřmanova

Pivovar Kolešovice

výstavní maketa - Pivovar Kolešovice  abcmaketa - Pivovar Kolešovice

Původní pivovar byl v obci postaven koncem 16. století při hospodářském dvoru u renesační tvrze za doby Jeronýma Hrobčického z Hrobčic. V roce 1653 stavitel Hofmann z Kolešovic postavil novou varnu a za toto dílo obdržel odměnu 280 grošů čistého výdělku, 10 měřic žita, 5 měřic pšenice a čvrtku sudu starého piva. O roku 1720 obec vlastnil rod Wallisů, který zde založil i zámek a v roce 1840 zrenovoval i zdejší pivovar. Modernější provoz zdejšího pivovaru zdárně konkuroval nedalekému petrohradskému a krušovickému pivovaru. Ječmen pro výrobu pocházel z panských polí, chmel zase z panských chmelnic, které Wallisové zakládali v okolí. Od konce 19. století byl pivovar pronajímám. Pivo se vařilo až do roku 1921 a do roku 1926 se pivovar využíval na výrobu limonád a sodové vody. Výroba postupně klesala a v roce 1926 byl provoz ukončen úplně. V II. světové válce sloužil pivovar jako skladiště a překladiště materiálu. V roce 1950 byla v areálu zřízena Strojní traktorová stanice se sídlem v Olešné a po ustálení a vyřešení problémů se založením JZD bylo dotvořeno středisko mechanizační. V současné době nalezneme na místech bývalého pivovaru jen zlomek jeho staveb, které v současné době pro svoji potřebu užívá zdejší zemědělský podník. Na návsi se pouze zachovaly ležácké sklepy, které ležely zcela mimo prostor pivovaru a nejsou zpřístupněny veřejnosti.  


    vstup do ležáckých sklepů, které se nacházejí v podzemízbýlá, stojící část pivovaru v Kolešovicích

Majitelé a nájemci pivovaru
Majitelé pivovaru   Nájemcipivovaru  
? - 1878  Olivier Bedřich hrabě Wallis 1899 - 1904 Ludvík Kraus
1878 - 1917 Karel Olivier hrabě Wallis 1905 - 1912 Jan A.Kraus
1917 - 1920 Bedřich hrabě Wallis 1912 Eduard Kosiner
1921 - 1924 Anselma Černá 1913 - 1920 Ludvík Kraus
1924 - 1925 František Ptáček 1920 - 1924 Josef Fiala
1899 - 1904 Ludvík Kraus 1903 - 1904 4.000 hl
1905 - 1909 Jan A.Kraus 1906 - 1907 3.397 hl
1910 Antonín Kraus 1908 - 1909 8.000 hl
1913 - 1920 Ludvík Kraus 1913 - 1914 2.788 hl
1920 - 1924 Josef Fiala 1920 - 1921 1.200 hl
1924 - 1925 František Malát 1921 - 1922 750 hl
    1923 - 1924 2.000 hl

Cukrovar

V obci pod nádražím stával cukrovar, který ale neměl dlouhého trvání a v roce 1909 vyhořel (postaven byl roku 1868). V roce 1910 byla v areálu zavedena výrobna krmiv z chmelových pružin. Výrobna bohužel také neměla dlouhého trvání neboť došlo k samovznícení od skladování chmelových pružin. Po požáru zůstala jen kancelářská budova, která dodnes slouží jako rodinný domek. Až do roku 1925 byly sutiny cukrovaru nepovšimnuty, ale pak se rozprodaly na materiál, ze kterého byly postaveny další obytné domky. Komín, který byl vysoký 52 m byl odstřelen 1929. 

Železniční doprava na trase Krupá - Kolešovice

Historie jedné z prvních místních drah u nás se začala psát na začátku poslední čtvrtiny předminulého století. Koncesní listinu obdrželi 17. května 1882 železniční podnikatelé J.Muzika a K.Schnabel. Ještě téhož roku, výnosem Ministerstva obchodu z 25.října, se koncese přenesla na Buštěhradskou dráhu. Ve dnech 2. až 6.dubna 1883 se konala politická pochůzka a 26.května 1883 obdrželo podnikatelství Antonín Hondel z Chocně stavební koncesi. Práce na stavbě dvanáct kilometrů dlouhé tratě probíhaly díky příznivému terénu velmi rychle. Na stavbě pracovalo denně průměrně 330 dělníků a již 10.září 1883 se mohla konat technicko-policení zkouška. Téhož dne byla vydána provozní koncese. Všeobecný provoz na trati byla slavnostně zahájen 15.září 1883 vypravením prvního vlaku z Kolešovic v 8:45 hodin. Potřeby železniční dráhy využíval zejména zdejší cukrovar. V budoucnu sloužila železniční dráha pro přepravu dřeva, materiálu pro zemědělství a osobní přepravu. Na nádrží je také výtopna, která se již nevyužívá. V roce 2008 proběhly ve dnech 13. a 14.září oslavy výročí 125 let od zahájení provozu na trati Krupá - Kolešovice. V průběhu oslav proběhl v místech u brodu "Nálet na historický vlak", jehož hlavními aktéry byla SHVPL Kolešovice. Slavnosti se zúčastnilo téměř 600 diváků.

125 let Kolešovky  dobová fotografie 125 let Kolešovky

Kolešovka na nádraží  ozbrojený nálet na historický vlak  ukázka pyrotechnických efektů návštěvnost byla vysoká

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svoz odpadu

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28
29 30 31 1 2
3
4
5 6 7 8 9
10 11
12 13 14
15 16
17
18
19 20 21 22 23
24 25
26 27 28
29 30

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Malované mapy

Sušárna chmele

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat